Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

RADYASYON İZNİNDEKİ SAĞLIK PERSONELİNE ARTIK DÖNER SERMAYE VERİLECEK

Sağlık Bakanlığı'nın Radyasyon izni kullanan sağlık personeline izinde geçen süre zarfında döner sermaye payı vermeme uygulaması hakkında Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

     Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, invaziv kardiyoloji (bazı anjio üniteleri) gibi dallarda çalışan personelin şua iznine ayrıldığı dönemde döner sermayeden ek ödeme yapılmamasına ilişkin işlem ve bu işlemin dayanağı olan 20.04.2001 gün ve 3627 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personele Döner Sermayeden Yapılacak Ek Ödeme Hakkındaki Yönerge"nin 4. maddesinin 1 fıkrasının Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 31.10 2001 gün ve 21316 sayılı yazıları ile yürürlüğe giren (f) bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Dr. Ali Rıza Üçer tarafından açılan davada Danıştay Onbirinci Dairesi 20. 6. 2002 tarihinde radyasyon izninde döner sermayeden kesinti yapılmasına ilişkin işlemin ve bu işleme dayanak olan ilgili düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi.

***

T.C.
DANIŞTAY
Onbirinci Daire
Esas No: 2002 /1106

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Ali Rıza Üçer
Vekili : Av. Raif Çakır Ataç Sokak No:1/4 Sıhhiye Ankara
Davalı : Sağlık Bakanlığı Ankara

     İstemin Özeti: Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, şua iznine ayrıldığı dönemde kendisine döner sermayeden ek ödeme yapılmamasına ilişkin işlem ve bu işlemin dayanağı olan 20.04.2001 gün ve 3627 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personele Döner Sermayeden Yapılacak Ek Ödeme Hakkındaki Yönerge"nin 4. maddesinin 1 fıkrasının Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 31.10 2001 gün ve 21316 sayılı yazıları ile yürürlüğe giren (f) bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

...

     TÜRK MİLLETİ ADINA

     Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince davalı idarenin birinci savunması geldiği görülerek işin gereği düşünüldü.

     209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlarıyla Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinin 4618 sayılı Kanunla Değişik 3. fıkrasında, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil) yan ödeme ve her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) tutarının % 80'ini, diğer personele ise % 100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabileceği belirtilmiş, 4. fıkrasında da vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında iki vardiyada yürütülen hizmetler kapsamında fiilen çalışılan günler için % 30'una, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathene ve acil serviste çalışan sağlık personeline (tabipler hariç, anestezi uzman ve asistanları dahil) % 50'sine muayanehane açmayan hastane başhekimlerine % 200'üne kadar uygulanacak oranların tespit edilebileceği, bu şekilde yapılacak ek ödemelerin, oran, esas ve usullerinin Sağlık Bakanlığınca belirleneceği kuralı yer almıştır.

     Davalı Sağlık Bakanlığınca bu düzenlemeye dayanılarak 23.1.2001 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kurumda çalışan personele yapılacak ek ödeme hakkında Yönerge hazırlanmış ve daha sonra da bu yönergenin 4. maddesinin 1. fıkrasının (f) ve (g) bendleri 30. 10. 2001 tarih ve 10310 sayılı makam onayı ile değiştirilerek 31.10 2001 tarih ve 21316 sayılı davaya konu genelge ile tüm teşkilata duyurulmuştur.

     Bu genelgede yer alan (f) bendinde, ek ödemenin, personelin kurum ve kuruluşa katkı sağladığı sürece verilebileceği, fiilen çalışılmayan süreler için ödeme yapılamayacağı, ancak ilmi kongreye, konferansa ve seminere iştirak hali, personelin kendi isteği olmaksızın re'sen hizmet içi eğitim kurslarına veya tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında rotasyona gönderilmesi, personele asıl görevi ile birlikte yürütmek şartıyla ikinci görev verilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesi uyarınca yıllık izin kullanılması hallerinde döner sermayeden ek ödeme yapılmasına devam edileceği belirtilmiştir.

     Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Tüzüğün 29. maddesinde "Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütehassısının ve röntgen ve radyum ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazam tatil yapması mecburidir." hükmü yer almakta olup, 657 saylı Devlet Memurları Kanununun 103. maddesinin son fıkrasında da "Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir" hükmüne yer verilmiştir.

     Buna göre röntgen ve radyum ile uğraşan personelin işinin niteliği gereği yılda bir ay şua (sağlık) izni kullanması yukarıda anılan kanun ve tüzük hükümlerinden doğan yasal bir hak olduğundan ek ödemeden de yararlanacağı tabiidir.

     Dosyanın incelenmesinden, Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak görev yapan davacının 20.04.2001 gün ve 3627 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personele Döner Sermayeden Yapılacak Ek Ödeme Hakkındaki Yönerge"nin 4. maddesinin 1 fıkrasının Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 31.10 2001 gün ve 21316 sayılı yazıları ile yürürlüğe giren değişik (f) bendi uyarınca şua iznine ayrıldığı döneme ilişkin olarak ek ödemeden yararlandırılmadığı anlaşılmıştır.

     Bu durumda çalışanlar açısından ayrıma gidilmek suretiyle röntgen ve radyum ile uğraşan personele yasal hakkı olan şua izni nedeniyle ödemeden yararlandırılacak personel kapsamında yer vermeyen davaya konu düzenlemede yasaya uyarlık bulunmamaktadır.

     Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığın niteliği ve davanın durumuna göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2. maddesinde beilirtilen koşulların gerçekleşmesi nedeniyle döner sermayeden ek ödeme yapılmamasına ilişkin işlemin ve bu işlemin dayanağı 20.04.2001 gün ve 3627 sayılı Bakanlığa Bağlı Döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personele Döner Sermayeden Yapılacak Ek Ödeme Hakkındaki Yönergenin 4. maddesinin 1 fıkrasının Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 31.10 2001 gün ve 21316 sayılı yazısı ile yürürlüğe giren değişik (f) bendinin yürütülmesinin durdurulmasına 20.6 2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Öznur
ALİEFENDİOĞLU  
Üye
Yurdagül
DİNÇSOY  
Üye
Engin
KUMRULU  
Üye
Ahmet Hamdi  
ÜNLÜ
Üye
İzge
NAZLIOĞLU